Privacyverklaring 

3Z Administraties, gevestigd aan de Gerard van Oostromstraat 33, 5156 AV Oudheusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor zover 3Z Administraties persoonsgegevens laat verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde subverwerker.

 

Contactgegevens:

www.3zadministraties.nl

Gerard van Oostromstraat 33, 5156 AV Oudheusden

+31 6 40 98 16 95

Persoonsgegevens die wij verwerken

3Z Administraties verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam;

- voorletters;

- geslacht;

- adresgegevens;

- telefoonnummer;

- e-mailadres;

- bedrijfsnaam;

- bedrijfsgegevens;

- IP-adres;

- geboortedata van de klant en eventuele fiscale partner;

- locatiegegevens;

- persoonsgegevens die actief aan ons verstrekt worden bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, middels correspondentie en telefonisch;

- IBAN/Bankrekeningnummers;

- inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant;

- BSN nummer.

Voor het verzorgen van de belastingaangiften en toeslagen is 3Z Administraties verplicht het BSN-nummer te verwerken. Het samenstellen van verscheidene financiële rapportages, adviesrapportages en belastingaangiften vormt de kern van de dienstverlening van 3Z Administraties. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook  voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jalessa.de.windt@3zadministraties.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Daarnaast kan het voorkomen dat 3Z Administraties gevoelige persoonsgegevens over politieke voorkeur, geloofsovertuiging en medische informatie verwerkt in het kader van het verwerken van giften en persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn om andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van de dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3Z Administraties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- levering van onze diensten;

- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- je te informeren over wijzigingen en verbeteringen van onze diensten en producten;

- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- 3Z Administraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte(n).

Uitsluitend de eigenaar van 3Z Administraties heeft toegang tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele subverwerkers. 

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. 3Z Administraties zal je hier dan expliciet toestemming voor vragen.

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

3Z Administraties zal in geen enkel geval jouw persoonsgegevens zonder expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

3Z Administraties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3Z Administraties bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen van persoonsgegevens met derden

3Z Administraties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

3Z Administraties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 3Z Administraties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jalessa.de.windt@3zadministraties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jouw telefoonnummer te vermelden zodat wij met jou in contact kunnen komen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 3Z Administraties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3Z Administraties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jalessa.de.windt@3zadministraties.nl.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij je, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als je hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name jouw IP-adres.

 

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hieronder vermelde datum van herziening aan. De aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij je gegevens beschermen.

3Z Administraties, januari 2019.