Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die 3Z Administraties aan de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie en diensten op de site onvolledig, achterhaald en/of onjuist zijn. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder mededeling daarvan worden doorgevoerd.

Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is 3Z Administraties niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen jou en 3Z Administraties.

3Z Administraties is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit voor jouw eigen risico. Daarnaast is 3Z Administraties niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storting niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de eigen website en van derden waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. 3Z Administraties aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van 3Z Administraties te vragen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kan je contact opnemen met 3Z Administraties via jalessa.de.windt@3zadministraties.nl.